Na początku była Wać ~ Słowo, i Wać była królową bogów. – Księga I Wiedza Rymów


Tym artykułem rozpocznę cykl informacji o słowotwórstwu. Artykuł dla każdej osoby która interesuje się etymologią języka Polskiego jest bardzo interesująca, ale osobiście mam jeden mały problem, nie znam, nikt nie podał mi konkretnego autora tych informacji. Jednak co nie znaczy że są to rzeczy głupie i  fałszywe. Ale warto skomentować fragmenty które  mogą wprowadzać w błąd. Ja postaram się najciekawsze komentarze wpisać w artykuł, dzięki temu jeszcze bardziej go rozbudowując.

„Na początku była Wać ~ Słowo, i Wać była królową bogów.”

Co mówi powyższy tytuł i co chcieliśmy uświadomić sobie powyższym zdaniem, Wać to nasza końcówka reprezentowana w ponad 4000 (tysiącach) naszych słów np. nazyWać, użyWać, przykryWać, ale w martwym języku sanskrycie jest to samodzielne słowo o znaczeniu ‚wyraz-słowo’, w księgach Wedy, Wać jest królową i boginią bogów-dewów, w naszej religii „Pani (bogini) Słowa, (to) Ciał naszych trzecia ~ miesięczna (księżycowa) twórczyni”, dlaczego tak jest i skąd się to słowo ‚Wać’ wzięło? Chcąc opowiedzieć na to pytanie o te słowa, język i ich dzieje, tak by było to zrozumiałe dla wszystkich, musimy razem poznać parę podstawowych mechanizmów słowotwórczych języka, czyli to jak się tworzą słowa i jak przekształcają, zmieścimy je na jednej kartce może dwóch, więc wyliczmy je.

1. Zrastanie słów
czyli zrosty słowotwórcze ~ z dwóch słów powstaje jedno o trochę innym znaczeniu, jednak związanym ze znaczeniami słów z których jest zbudowane, niebieski i zielony – niebieskozielony, tu pocho-dne słowo jest zrozumiałym dla nas zrostem, są zrosty mniej czytelne z części będących dziś przedrostkami czy końcówkami, za i trzyma pochodna od trzyma – zatrzyma, mamy np. oczekiwanie, patroszyć które w tym przypadku będzie zrostem o niezrozumiałej etymologii, tylko dzięki jasnej etymologii wyrazu ocze’nica ~ „motyl z deseniem w kształcie oczek”, dochodzimy do prawidłowej etymologii tego słowa, które jest zrostem ocze-kiwanie, kiwanie oczami, wyglądanie za kimś, wodzenie za kimś oczami, ktoś się jeszcze nie pojawił ale bardzo byśmy chcieli go zobaczyć, bo na pierwszy rzut oka(można rzucać okiem więc i można nim kiwać) jest to słowo od ‚czekać’ z przedrośniętym ‚o’, o-czekiwać, tylko, że czek-ać należy do nowszej struktury języka, pochodnej od starego zrostu ocze’ki’wać gdzie wydzielamy jeszcze stare słowo dźwiękonaśladowcze ‚ki’ ki’wać, ki’nąć, pochodzenie tego rdzenia od fizjologicznego ki(ch’ać~nąć)-chi(chot) – phi-psi(k).

Jeszcze wyraźniej archaizm tych zrostów słowotwórczych widać w sło-wie patroszyć, szyć-szyli patrą (szyli strzałami, przeszył go nóż, kula itp.), patra-kamień słowo to samodzielnie już w naszym języku nie występuje, patroszy się najczęściej ryby, powstało to słowo w epoce kamiennej kiedy narzędzia tnące były krzemienne, język nie zauważył epoki brązu, żelaza i dalej uznaje, że najlepszy do patroszenia ryb jest kamień-krzemień.

Patra ~ skała jest też w naszym słowie patrzeć ~ opatry’wać ~za’opatry’wania (tak jak poglądy od o’gląd) opatrzy mi się, wz’rok czeskie z’rak od ‚rok’ (angielskie skała), stąd rosyjskie głaza-oczy u nas głazy-skały, nasze oczy skrót od wzr’okiem, wszystkie te słowa „głaza~po’patry’wać~wz’rok” powstały w epoce gdy byliśmy ludem tuli-lechów-kraków (kamieni-głazów) w środowisku z dominującym inwentarzem kamiennym i sami opisywaliśmy się tym kamiennym słownictwem bo było ono najważniejszym dla ludu opoki~epoki kamiennej.

2. Zanik dźwięków-liter na przedzie wyrazu, na końcu i wewnątrz słowa,
czyli redukcja przednia, końcówkowa i wewnętrzna dźwięków w słowach, nie jest tu istotne czy ten mechanizm języka działa dla potrzeb odmiany wyrazu czy dla potrzeb słowotwórstwa, odpodobnienia czy upodobnienia wyrazów, we wszystkich tych wypadkach słowa ulegają mutacji w ten sam sposób, wzr’okiem, zanikają litery przednie ‚wzr’ i zostaje wyraz ‚oko’, jest to najczęstsza mutacja w naszym języku, oczekiwać zostało zredukowane (o)czek(iw)ać i mamy słowo czekać, redukcja przednia i wew-nętrzna wyrazu, redukcja końcówek jest w naszym bogato odmienianym języku fleksyjnym nie tyle rzadka co zastępowana przez częstą wymianę końcówek, czy słowotwórczą czy dla potrzeb odmiany, czekać-oczekują, odwlekam-wlekę-wleczą-włóki-wywłoka, w tym wyrazie tylko ‚w’ nie uległo mutacji reszta wyrazu uległa mutacji na potrzeby odmiany i słowotwórstwa. Redukcję tylnią wyjaśnimy na przykładzie słowa form’ułować i założymy, że to jest pierwotny kształt tego słowa, więc w frazie ‚nie ma form’ była by dokonana redukcja końcówki ~ułować. Wymiana przedrostków typu s-formo-wać, u-formować, jest też zwykłą permutacją, zasobu słów i liter naszego języka.

3. Permutacje dźwięków-liter, mutacja ciągów dźwięczności.
Wyraz forma jest zapisany w łacinie forma~mula, rdzeń for w wy-razach for-mówić, fora ze dwora, foris (za granicą, z zewnątrz), semafor, forda (krowa cielna), sfora psów, imieniu Telesfor, sforsować, sfera, co od zwora, zwiera sklepienie niebieskie, wyraz for jest w ciągu mutacji for-fer-far-wor-war-wer, jest mutacja gdzie dźwięk ‚f’ mutuje w ‚w’ z którym tworzy parę dźwięczna-gardłowa ‚w’ i szeptana ‚f’, jest tak samo wymawiany (taki sam układ ust i języka przy wymowie tej spółgłoski, różni je tylko użycie strun głosowych w przypadku ‚w’ nie używania gardła w przypadku ‚f’), takich par jest więcej ‚p-b’ ‚t-d’ ‚z-s’ np. arabski zapis ‚nabit’ naszego słowa nabit-napit’ek (921r), nadużywanie alkoholu to niestety nasza cecha od tysiącleci, mutacja ‚r-l’ ‚g-k’ mamy np. w słowie lelek-rereg, przekształcenie wschodnio polskiego słowa lelek (lr)e(lr)e(kg) w słowo Rereg nawa plemienna z Połabia, dochodzi tu do mutacji l-r i k-g, Leleg jest też nazwą plemienną, lelek to ptak i rarog to ptak więc to słowa etymologicznie związane, więc ciąg mutacji rdzenia ‚for’ for-fer-far-wor-war-wer, możemy przedłużyć o mutację ‚r-l’ drugiej spółgłoski rdzenia, mamy wtedy fol-fel-fal-wol-wal-wel, zafolwać, Fel’ek, fal’a, wol’ność, wal’ka, nie muszą one być etymologicznie związane, te ciągi mutacji wynikają z ogólnych praw językowych.

Podsumowując świadomość tych trzech typów przekształceń słów będzie wystarczająca do zrozumienia, tej książki, traktujemy wszystkie te zrosty i przemiany słów, czyli ich przedrostków, sufiksów, alternacji wewnątrz rdzenia oraz mutacje dźwięków jako słowotwórcze, nie mówimy, że gramatyki są zwykłym bla-bla, ale w wypadku słowotwórstwa nieregularne mutacje słów są typowe, nasza metoda to często proste, matematyczne permutacje słów, cofanie w czasie mutacji słów i wybieranie najstarszego znaczenia rdzenia.

Język to w zasadzie kod, struktura matematyczna* kierująca się logiką, potężne narzędzie światotwórcze, bez języka niemożliwe jest samo czło-wieczeństwo jak i cywilizacja. Musimy wytłumaczyć sobie jeszcze co to jest znaczenie słów, co to są słowa kluczowe, słowa o największej pojemności znaczenia, oraz konsekwencje ich znaczenia czyli potencjał i konty-nuacja** kontekstu, bowiem słowo nie jest czymś izolowanym jego prawdziwe znaczenie jest związane z całym językiem oraz historią języka i świata.

4. Znaczenie i pojemność znaczenia słowa:
Mówię: „świat!” i z otchłani zapomnienia, do której czas wtrąca wszelkie kształty, wznosi się pieśnią, jako coś innego niż znane dźwięki, sama idea, urzekająca, przedtem mieszkanka wszystkich pięciolinii.

Mówię: „Polska!” i z dna pamięci, do której czas wtrąca wszelkie kształty, wznosi się pieśnią, jako coś innego niż znane dźwięki, sama idea, zniewalająca, przedtem mieszkanka wszystkich pięciolinii.

Wyżej dwie zwrotki, raz używamy słowa „świat!”, drugi „Polska!” które są słowem kluczowym w tych zwrotkach, są to słowa o wielkiej pojemności znaczenia, choć bez wątpienia słowo świat na większą pojemność od słowa Polska, bowiem w słowie świat zawarte jest wszystko co ziemskie i Polska z jej historią i jej ludem jest zawarta w historii, ludności i obszarze świata. Gdybyśmy wstawili w to miejsce np. słowo błahe np. źdźbło, pryszcz, powyższy wiersz stałby się co najmniej humorystyczny. Frazy „otchłani zapomnienia ~ dna pamięci” i słowa „urzekająca ~ zniewalająca”, jako bliskoznaczne przymiotniki i przenośnie, nie niosą dodatkowej istotnej treści i gdybyśmy te frazy zastąpili frazą „z przeszłości”, a przymiotnik w ogóle wyrzucili, to te zdanie nic by w istocie nie straciło ze swojej treści.

5. Co to jest konsekwencja znaczenia słów i kontekst?
Zenon z Elei 2500 lat temu w swoich dziele „O Naturze” przedstawił kilka argumentów logicznych przeciwko ruchowi, głównie wykazywał on, że ruch jest niemożliwy, argumentami tymi były paradoksy tzw. Achillesa i tzw. Strzały (Achilles nie doścignie żółwia, gdyż musi najpierw osiągnąć punkt z którego żółw wyruszył, ale w tym czasie żółw posuwa się nieco na przód, więc zawsze będzie wyprzedzał Achillesa. Strzała w rzeczywistości nie porusza się gdyż w każdej chwili lotu zajmuje określone miejsce w przestrzeni, czyli spoczywa.). Założenie jest takie, że w przestrzeni o strukturze ciągłej będącej linią prostą, czas składa się z następujących po sobie chwil teraźniejszych. Dlaczego więc Achilles prześciga żółwia? Otóż Zenon postawił prawidłowe pytanie, jednak dokonywał nieprawidłowego (niewykonalnego, wadliwego) działania matematycznego, czyli dzielenia odcinka linii prostej w nieskończoność. Do tego, że przestrzeń czy raczej co bezsprzeczne udowodnione, energia i materia jest strukturą kwantową w której istnieją najmniejsze cząstki których nie można podzielić, doszła nauka dopiero w dwudziestym wieku.

Więc tak naprawdę argumenty Zenona przeciwko ruchowi, są argumentowi przeciwko matematycznemu dzieleniu odcinka prostej w nieskończoność, jak i w ogóle tzw. minus nieskończoności, najmniejszy odcinek dzielony w nieskończoność, ma nieskończoną ilość części więc i nieskończoną ilość chwil czasu, czyli gdyby podporządkować tym cząstkom najmniejszą energię czy masę, to taki niewielki odcinek miałby nieskończoną ilość energii i nieskończoną ilość masy byłby więc czarną dziurą o nieskończenie wielkiej masie i nieskończenie silnym polu grawitacyjnym. Po prostu dzielenie w nieskończoność prowadzi do paradoksu, a natura unika paradoksów, dlatego Achilles prześciga żółwia.

Wniosek jest taki 2500 lat temu, w kontekście problemu logicznego postawionego przez Zenona, możliwym było odkrycie fizyki kwantowej, czyli dzięki samemu prawidłowemu rozumowaniu, można było znaleźć prawidłowe rozwiązanie tego problemu. Kontynuując ten potencjalny kontekst, znajdziemy inne ważkie odpowiedzi, masa protonu rozpędzanego do prędkość światła nie dąży do plus nieskończoności tylko do kreacji z jednej cząstki ~ trzech cząstek 2 protonów i antyprotonu, wynika to z tego, że natura unika paradoksu czyli cząstki o nieskończenie wielkiej masie, więc cząstki o masie większej od masy obserwowanego wszechświata.

Widzimy z powyższych dwóch przypadków zachowania natury, że natura unika minus jak i plus nieskończoności, na tej podstawie formułujemy prawo natury, żadna cząstka materii ani żaden odcinek przestrzeni nie dzieli się w nieskończoność ani nie rośnie żadna jego wielkość w nieskończoność.

Wszystkie te odpowiedzi wynikają z postawionego przed 2500 lat pytania, a raczej prawidłowo wyciągniętych wniosków z paradoksów wynikających z wadliwego działania matematycznego, czyli odkrycia pewnych praw matematyki (nie)skończoności, więc to jest w kontynuacji i potencjalnie kontekstu prawidłowego rozwiązania problemu paradoksów Achillesa i Strzały, czyli ich usunięcia poprzez wykazanie, że działanie matematyczne wykonywane przy ich rozpatrywaniu było wadliwe i fizycznie niewykonalne.

Struktura matematyczna*
Język da się policzyć i przewidzieć, w tym miejscu chcielibyśmy ukazać potencjał słowotwórstwa języka, w alfabecie 24 literowym wszystkich możliwych słów ośmioliterowych jest 110 miliardów, tzn. tyle jest możliwych kombinacji słów ośmioliterowych różniących się chociaż jedną literą, w alfabecie 40 literowym (z ligaturami plus, minus, nasz alfabet) ośmioliterowych słów może być 7 bilionów, nawet w alfabecie dziesięcioliterowym którego przybliżeniem jest dziesiętny system liczenia składającym się z 10 cyfr, można utworzyć miliard różnych dziewięcioliterowych słów (999 999 999 + 1), są pewne ograniczenia na swobodę wymowy (co skutkuje nadreprezentacją samogłosek), czy mechanizmy upodobnienia słów ale potencjał matematyczny alfabetu jest i tak o kilka do kilkunastu rzędów wielkości większy od potrzeb przeciętnego języka nie mówiąc o języku na potrzeby codzienne gdzie przeciętnie używamy ledwo 10 000 słów.

Następny wniosek jest taki o ile podobieństwo słów dwuliterowych (576 możliwych słów w 24 literowym alfabecie) i trzyliterowych (13 824 możliwych słów) znajdujących się w różnych językach ligi i.e. może być statystycznie przypadkowe, to poczynając od słów czteroliterowych 331 tysięcy możliwych słów, kiedy ich przypadkowe podobieństwo jest mało prawdopodobne, to przy słowach pięcioliterowych (8 milionów słów) – sześcioliterowych (192 miliony słów) – siedmioliterowych (4,5 miliarda słów) – ośmioliterowych (110 miliardów słów), ich przypadkowe podobieństwo jest praktycznie przez rachunek prawdopodobieństwa wykluczone, więc nie trzeba dowodzić pokrewieństwa tych słów bo to jest po powyższym wyliczeniu oczywiste, najwyżej trzeba wywodzić-udowodnić ich przypadkowe podobieństwo. Porównując gdyby ktoś chciał zapisać wszystkie możliwe słowa ośmioliterowe alfabetu 40 literowego których jest 6,5 biliona z prędkością jednego słowa na sekundę to musiałby to robić 190 000 lat, żyjąc bez spania, jedzenia i innych niezbędnych czynności].
Też można po prostu traktować język czyli słowa czy zdania matematycznie np. jeśli dodamy znaczenie słów Liad + Lach + Led + Lenk + Lendziel + Chrobat + Pszoniec + Regin + Chrobry (imiona własne czy sąsiedzkie Polaków, to otrzymamy) = Chrober, Mogiliones, Kurgan, Obrzym ili Paralat Lehina czyli matematyka bezpośrednio dowodzi, że moja historia jest prawdziwa.

cz.1
http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/slowo.htm
http://svasti.org/cd/Izwor/apo_plik/matemat.htm

1 komentarz do “Na początku była Wać ~ Słowo, i Wać była królową bogów. – Księga I Wiedza Rymów

  1. Tak myślałem, to jest „Księga Popiołów” T.S. Marskiego.
    Polecam, to podstawy wiedzy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s