Hymn Słowian – Hej Słowianie…


Hej, Słowianie, jeszcze nasza
Słowian mowa żyje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

Żyje, żyje duch słowiański,
i żyć będzie wiecznie,
Gromy, piekło – złości waszej
ujdziem my bezpiecznie!

Dar języka zwierzył nam Bóg,
Bóg nasz gromowładny.
Nie śmie nam go tedy wyrwać
Na świecie człek żadny.

Ilu ludzi, tylu wrogów,
Możem mieć na świecie,
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
Tego Piorun zmiecie!

I niechaj się ponad nami
groźna burza wzniesie,
skała pęka, dąb się łamie,
ziemia niech się trzęsie.

My stoimy stale, pewnie,
jako mury grodu.
Czarna ziemio, pochłoń tego,
kto zdrajcą narodu

JĘZYK POLSKI

Hej, Słowian” jest hymn ludów słowiańskich. Piosenka została napisana przez kapłana, poeta i historyk Słowackiego Samuel Tomášik, podczas gdy on był w Pradze w 1834, gdzie wziął przerażeniu aby zobaczyć germanizacja Pragi. W związku z tym, skomponował „Hej, Slováci” (Hey, Słowaków).

Tomášik szybko zmienił tekst do wszystkich Słowian, a tytuł stał się Hej, piosenki Slaves.La szybko stał się znany jako rajdy pieśni słowiańskich sprzyjają wzajemnej jedności Unii wśród Słowian…Służył jako hymn Sokol ruchu, jak również do Jugosławii, Serbii i Czarnogóry.
Pierwsze pojawienie się „Hey”, Słowianie w Jugosławii, był z ruchu iliryjskiego. Piosenka została przetłumaczona w Chorwacji „Hej, Ilirów” (Hej, Iliri). Aż do II wojny światowej tłumaczenia nie poniósł wiele zmian, z wyjątkiem, że Ilirów stał się Słowianie. Hymn jest również uważana za drugi Nieoficjalny hymn Słowaków. Hej Słowian było drukowane w wielu czasopismach i śpiewane na wiecach politycznych, stając się nieoficjalnym hymnem konferencji ruchy Słowian… W 1905 roku pomnika na poetę France Prešerena Słowenii w Lublanie została odprawiona przez duże spotkanie osób śpiewa „Hey, Słowian.”
Podczas II wojny światowej piosenki była często wykorzystywana przez żołnierzy słowiańskich na wspólnej linii frontu do komunikowania się uczucia braterstwa i uniknąć rozlewu krwi. Wiele Słoweńców, Chorwatów i Serbów Sokol, osadzony w armii Austro-Węgierskiej, poszedł dobrowolnie siłom rosyjskim lub Serbów i często mają zmienił strony. Utwór rozłożone na Bałkanach i w Rosji przez tych żołnierzy i pozostał w okresie międzywojennym. Jej Melodia opiera się na Mazurek Dąbrowskiego, hymnu Polski od 1926 roku, ale to jest dużo wolniejsza i wyraźniejsze. W wideo PW pod spodem to pierwszy hymn polski hymn, i drugi hymn jest hymnem słowiańskim.


„Hej, Slované” je hymna slovanského lidu. Píseň byla napsána kněz, básník a slovenský historik Samuel Tomášik, zatímco on byl v Praze v roce 1834, kde vzal zděšení vidět germanizace Prahy. Proto se skládá „Hej, Slováci” (Hej, Slováci).
Tomášik rychle změnil text zahrnout všechny Slovany a titul se stal Hey, Slaves.La píseň, rychle se nepřihlásil jako sjednocení slovanských písní upřednostňovat unie jednoty vzájemnou pomoc mezi slovanské…On sloužil jako hymna, Sokolské hnutí, jakož i Jugoslávie a Srbska a Černé hory.
První výskyt „Hej”, Slované v Jugoslávii, byl s ilyrského hnutí. Píseň byla přeložena v chorvatské „Hey, Ilyrové” (Hej, Iliri). Až do druhé světové války překlad nebyla způsobena mnoha změn, kromě toho, že Illyrians stala Slované. Hymna je také považován za druhý neoficiální hymnou Slováci. Hej Slované byl vytištěn v mnoha časopisech a zpíval na politických shromážděních, stala neoficiální hymnou konference hnutí Slovany… V roce 1905 erekce pomník básníka slovinského France Prešerena v Lublani byl slaví velké shromáždění lidí zpíval „Hej, Slované.”
Během druhé světové války píseň byla často užívána slovanskými vojáky přes společné frontě komunikovat pocity bratrství a zabránit krveprolití. Mnoho Slovinců, Chorvatů a Srbů Sokol, vložené v Rakousko-uherské armády, šel dobrovolně do srbské a ruské síly a často změnil stranu. Píseň na Balkáně a v Rusku se šíří Tito vojáci a zůstal slavný v meziválečném období. Její melodie je založena na Mazurek Dąbrowskiego, hymna Polska od roku 1926, ale je to mnohem pomalejší a výraznější. V video ci pod první hymnus je polská hymna a druhá hymna je slovanské hymny.

……

„Hej, Slovania” je hymna slovanského ľudu. Pieseň bola napísaná kňaz, básnik a slovenský historik Samuel Tomášik, zatiaľ čo on bol v Prahe v roku 1834, kde on vzal zdesenie vidieť germanisation Prahy. Preto zložil „Hej, Slováci” (hej, Slováci).

Tomášik rýchlo zmenil text zaradiť všetkých Slovanov, titul sa stal Hej, Slaves.La skladbu rýchlo sa neprihlásil ako uzdravovať slovanská pieseň uprednostňovať jednoty únie vzájomnej pomoci medzi slovanské…Pôsobil ako hymna Sokol pohybu, ako aj Juhosláviu a Srbsku a Čiernej hore.
Prvý výskyt „Hej”, Slováci v Juhoslávii, ktorá bola s hnutím ilýrskeho. Pieseň bola preložená do Chorvátska „Hej, Illyrians” (Hej, Iliri). Až do druhej svetovej vojny, preklad netrpel mnoho zmien, okrem toho, že Illyrians stal Slovanov. Hymna je tiež považovaný za druhý neoficiálny hymnou Slovákov. Hej, Slovania bola vytlačená v mnohých časopisoch a spieval na politickej závody, stal neoficiálny hymnou Slovanov pohyby konferencie… V roku 1905, postavený pomník básnika slovinský France Prešeren v Ľubľane slávilo veľké stretnutie ľudí spevu „Hej, Slovania.”
Počas druhej svetovej vojny, pieseň bola často používaná slovanské vojakov cez spoločné prednej línii komunikovať pocity bratstva a zabránilo krviprelievaniu. Mnoho Slovincov, Chorvátov a Srbov Sokol, zakotvený v Rakúsko-Uhorskej armády, odišiel dobrovoľne Srbov alebo ruské sily a často zmenili strany. Pieseň na Balkáne a Rusku sa šíria prostredníctvom týchto vojakov a zostal známy v medzivojnovom období. Jeho melódie vychádza Mazurek Dąbrowskiego, hymna v Poľsku od roku 1926, ale je to oveľa pomalšie a výraznejšie. V video ci pod, prvý chválospev je poľský hymna a druhý chválospev je slovanské hymna.

……

«Гей, славяне» — гимн славянского народа. Песня была написана священник, поэт и историк Словацкой Samuel Tomášik, пока он был в Праге в 1834 году, где он взял тревогой увидеть германизация Праги. Таким образом, он сочинил «Hej, Slováci» (Эй, словаки).

Tomášik быстро изменил слова песни включить всех славян и титул стал Эй, Slaves.La песня, быстро сделал сам известен как ралли славянские песни выступает за единство союза взаимопомощи среди славянских…Он служил как гимн движения Сокол, а также Югославии и Сербии и Черногории.
Первое появление «Эй», славяне в Югославии, был с иллирийского движения. Песня была переведена в хорватской «Эй, иллирийцы» (Hej, Iliri). До второй мировой войны перевод не страдают многие изменения, за исключением того, что иллирийцев стали славяне. Гимн также считается вторым неофициальным гимном словаков. Эй славяне был напечатан во многих журналах и поется на политических митингах, став неофициальным гимном конференции движения славян… В 1905 году возведение памятника поэту Франция Prešeren Словении в Любляне был отмечен большой сбор людей петь «Эй, славян.»
Во время второй мировой войны песня часто используется Слав солдат через линию фронта общей общаться чувства братства и предотвратить кровопролитие. Многие словенцев, хорватов и сербов Сокол, встроенные в Австро-венгерской армии, добровольно отправился сербов или русского войска и часто менять стороны. Песня распространилась на Балканах и России через эти солдаты и оставался известным в межвоенный период. Его мелодия основана на Mazurek Dąbrowskiego, Гимн Польши с 1926 года, но это гораздо медленнее и более акцентированным. В видеокассете здесь внизу первый гимн — польский гимн, и второй гимн — Славянская гимн.

……

„Hej, Slovani” je himna Slovanov. Pesem je napisal duhovnik, pesnik in Slovaški zgodovinar Samuel Tomášik, medtem ko je bil v Pragi leta 1834, kjer je vzel razočaranje za prikaz germanisation praga. Zato je skomponiral „Hej, Slováci” (Hej, Slovaki).

Tomášik hitro spremenila besedilo pesmi vključiti vsi Slovani, in naslov postal Hej, Slaves.La pesem, hitro ni priglasil kot mobilizacijo slovanskih pesmi v korist unije enotnosti vzajemne pomoči med slovanske…Je služboval kot himna Sokol gibanja, kot tudi Jugoslavija in Srbija in Črna gora.
Prvi nastop „Hej”, Slovani v Jugoslaviji, je bila z ilirskega gibanja. Pesem je bila prevedena v hrvaški „Hej, Iliri” (Hej, Iliri). Do druge svetovne vojne, prevod ni utrpela veliko sprememb, razen da so Iliri postal Slovani. Himna šteje drugi neuradna himna Slovaki. Hej, Slovani je bil natisnjen v številnih revijah in poje na političnih shodih, postane neuradna himna Slovani gibanja konference… Leta 1905, erekcija spomenik pesnik slovenske France Prešeren v Ljubljani je praznoval z veliko srečanje ljudi petje „Hej, Slovani.”
Svetovno vojno, pesem pogosto uporabljal slovanski vojaki čez skupne fronta komunicirati občutke bratstva in prepreči prelivanje krvi. Veliko Slovencev, Hrvatov in Srbov Sokol, vgrajeni v Avstro-ogrske vojske, šel prostovoljno Srbov ali ruske sile in so pogosto spremenil straneh. Pesem širiti na Balkan in Rusija skozi ti vojaki in ostal slaven v medvojnega obdobja. Svojo melodijo, temelji na Mazurek Dąbrowskiego, himna Poljska od leta 1926, vendar je veliko počasnejši in bolj poudarjene. V video ci pod prvo himna je poljski himna in drugi himna je slovanske himne.

……

„Хей, славяни” е химн на славяните. Песента е написана от свещеник, поет и историк на словашки Samuel Tomášik, докато той е бил в Прага през 1834 г., където той прибра ужас да видите germanisation на Прага. Следователно, Той композира „Hej, Slováci” (хей, словаци).

Tomášik бързо промени текстовете, за да включи всички славяни и титлата става Ей, Slaves.La песен, бързо стана известен като сплотяване на славянска песен в полза на Съюза единство взаимопомощ между славянски…Той служи като неин химн на сокол движение, както и на Югославия и Сърбия и Черна гора.
Първата поява на „Хей”, славяните в Югославия, е с илирийски движение. Песента е преведена в хърватската „Хей, илирите” (Hej, Iliri). До Втората световна война преводът не е претърпяла много промени, освен че илирите стана славяни. Химн се смята за втората неофициална словаци химн. Хей славяни е отпечатана в много списания и пял на политически митинги, става Неофициален химн на славяните движения конференция… През 1905 г. изграждане на паметник на поета словенски Франце Прешерн в Любляна е празнуван от голямо събиране на хора, пеят „Хей, славяни.”
По време на Втората световна война песента е често използван от Слав войници в общата линия да общува чувствата на братство и предотврати кръвопролитията. Много словенци, хървати и сърби на сокол, вградени в Австро-унгарската армия, отидоха доброволно на сръбската или Руска сили и често са се променили страни. Песента на Балканите и Русия се разпространява чрез тези войници и остава известен в периода между двете световни войни. Мелодия му се основава на Mazurek Dąbrowskiego, химн на Полша от 1926 г, но е много по-бавно и повече засилило. В видео ci отдолу първият химн е полски химн и втория химн е славянски химн.

……

„Hey, Slavs” is the anthem of the Slavic people. The song was written by the priest, poet and Slovak historian Samuel Tomášik while he was in Prague in 1834, where he took dismay to see the germanisation of Prague. Therefore, he composed „Hej, Slováci” (Hey, Slovaks).

Tomášik rapidly changed the lyrics to include all Slavs, and the title became „Hey, Slavs”. The song quickly made himself known as a rallying of the Slavic song favour a union unity mutual assistance among Slavic…He served as an anthem to the Sokol movement, as well as to Yugoslavia and Serbia and Montenegro.
The first appearance of „Hey”, the Slavs in Yugoslavia, was with the Illyrian movement. The song was translated in Croatian „Hey, Illyrians” (Hej, Iliri). Until the second world war, the translation did not suffer many changes, except that the Illyrians became Slavs. The anthem is also considered the second unofficial Slovaks anthem. Hey, Slavs was printed in many magazines and sung at political rallies, becoming an unofficial anthem of the Slavs movements conference… In 1905, the erection of a monument to the poet Slovenian France Prešeren in Ljubljana was celebrated by a large gathering of people singing „Hey, Slavs.”
During World War II, the song was often used by Slav soldiers across the common front line to communicate feelings of brotherhood and prevent bloodshed. Many Slovenes, Croats and Serbs ,of Sokol, embedded in the Austro-Hungarian army, went voluntarily to Serb or Russian forces and have often changed sides. The song spread in the Balkans and Russia through these soldiers and remained famous in the interwar period. Its melody is based on Mazurek Dąbrowskiego, the anthem of Poland since 1926, but it is much slower and more accentuated. In the video ci underneath, the first hymn is the Polish anthem, and the second hymn is the Slavic anthem.

Serbian : Хеј, Словени
Croatian : Hej, Slaveni
Bosnian : Hej, Slaveni
Montenegrin : Хеј, Словени
Slovenian : Hej, Slovani
Macedonian : Еј, Словени
Bulgarian: Хей, Славяни
Slovak : Hej, Slovania
Czech : Hej, Slované
Polish : Hej Słowianie
Sorbian : Hej, Słowjany
Russian : Гей, Славяне
Ukrainian : Гей, Слов’яни
Belarusian : Гэй, Славяне
Rusyn : Гий, Славляне

http://www.youtube.com/watch?v=cZ1SUCpekyM

http://slaviadusha.org/lhymne-des-slaves/

Artykuł od: SLAVIA DUSHA https://www.facebook.com/pages/Slavia-Dusha/642280829148079?fref=nf

Reklamy

1 komentarz do “Hymn Słowian – Hej Słowianie…

  1. Witaj 🙂 Nominowałam ten blog do Liebster Blog Award. Jeśli masz ochotę na zabawę, zapraszam tu http://soniadrabicz.wordpress.com/2014/09/15/do-trzech-razy-sztuka-liebster-blog-award/


    Dziękuje za nominację, ale ta zabawa nie jest poważna i promować swoje blogi można w zupełnie inny sposób. Szczególnie że w nie których blogach działa więcej niż jedna osoba o często innych zainteresowaniach. Więc nie będę kontynuował tej zabawy.
    Pozdrawiam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s